نمایش موقعیت کاربران در صفحات وبسایت وردپرس بدون افزونه

نمایش موقعیت کاربران در صفحات وبسایت وردپرس بدون افزونه
5/5 - (1 امتیاز)

breadcrumbs یک منو راهنما برای نمایش تمام صفحات منتهی به صفحه اصلی استفاده می‌شوند و به کاربران کمک می‌کند تا مکان فعلی خود را در وب‌سایت‌ها پیگیری کنند. breadcrumbs معمولاً به صورت افقی در بالای صفحات وب زیر عنوان و هدر سایت قرار می‌گیرند . breadcrumbs در سایت‌ها دنباله‌ای از لینک ها را از نقطه ورود و صفحات قبلی کاربر و زیر دسته ها تا صفحه فعلی کاربر را ارائه می‌دهند و برای هدایت به عقب به ما کمک می‌کند. افزونه های زیادی برای اضافه کردن breadcrumbs روی سایت وجود دارد اما در این مقاله قصد دارم آموزش ساخت breadcrumb بدون استفاده از افزونه در سایت وردپرس را بررسی می کنیم .

Breadcrumbs بر روی انواع مختلفی از صفحات WordPress ظاهر می‌شود:

 • آرشیو دسته بندی ها؛
 • آرشیو برچسب ها
 • بایگانی روزانه؛
 • بایگانی ماهانه؛
 • آرشیو سالیانه؛
 • آرشیو نویسنده؛
 • نوع پست سفارشی؛
 • یک صفحه بعد
 • صفحه های تکی ؛
 • صفحه ضمیمه؛
 • نتایج جستجو؛
 • صفحه خطای ۴۰۴.
 • افزودن شماره صفحه (اگر صفحه آرشیو دوم یا بیشتر باشد)؛
 • امکان اضافه کردن متن سفارشی برای لینک “خانه”؛

مراحل ایجاد BreadCrumb در وبسایت بدون افزونه :

ابتدا کدهای زیر را به فایل functions.php قال اضافه کنید .

function dimox_breadcrumbs() {
	/* === OPTIONS === */
	$text['home']   = 'خانه'; // text for the 'Home' link
	$text['category'] = 'بایگانی برای دسته بندی : "%s"'; // text for a category page
	$text['search']  = 'نتایج جستجو برای : "%s" Query'; // text for a search results page
	$text['tag']   = 'نتایج برچسب "%s"'; // text for a tag page
	$text['author']  = 'پست های نوسته شده توسط : %s'; // text for an author page
	$text['404']   = 'خطای ۴۰۴'; // text for the 404 page
	$text['page']   = 'صفحه %s'; // text 'Page N'
	$text['cpage']  = 'Comment Page %s'; // text 'Comment Page N'
	$wrap_before  = '<div class="breadcrumbs" itemscope itemtype="">'; // the opening wrapper tag
	$wrap_after   = '</div><!-- .breadcrumbs -->'; // the closing wrapper tag
	$sep      = '<span class="breadcrumbs__separator"> › </span>'; // separator between crumbs
	$before     = '<span class="breadcrumbs__current">'; // tag before the current crumb
	$after     = '</span>'; // tag after the current crumb
	$show_on_home  = 0; // 1 - show breadcrumbs on the homepage, 0 - don't show
	$show_home_link = 1; // 1 - show the 'Home' link, 0 - don't show
	$show_current  = 1; // 1 - show current page title, 0 - don't show
	$show_last_sep = 1; // 1 - show last separator, when current page title is not displayed, 0 - don't show
	/* === END OF OPTIONS === */
	global $post;
	$home_url    = home_url('/');
	$link      = '<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="">';
	$link     .= '<a class="breadcrumbs__link" href="%1$s" itemprop="item"><span itemprop="name">%2$s</span></a>';
	$link     .= '<meta itemprop="position" content="%3$s" />';
	$link     .= '</span>';
	$parent_id   = ( $post ) ? $post->post_parent : '';
	$home_link   = sprintf( $link, $home_url, $text['home'], 1 );
	if ( is_home() || is_front_page() ) {
		if ( $show_on_home ) echo $wrap_before . $home_link . $wrap_after;
	} else {
		$position = 0;
		echo $wrap_before;
		if ( $show_home_link ) {
			$position += 1;
			echo $home_link;
		}
		if ( is_category() ) {
			$parents = get_ancestors( get_query_var('cat'), 'category' );
			foreach ( array_reverse( $parents ) as $cat ) {
				$position += 1;
				if ( $position > 1 ) echo $sep;
				echo sprintf( $link, get_category_link( $cat ), get_cat_name( $cat ), $position );
			}
			if ( get_query_var( 'paged' ) ) {
				$position += 1;
				$cat = get_query_var('cat');
				echo $sep . sprintf( $link, get_category_link( $cat ), get_cat_name( $cat ), $position );
				echo $sep . $before . sprintf( $text['page'], get_query_var( 'paged' ) ) . $after;
			} else {
				if ( $show_current ) {
					if ( $position >= 1 ) echo $sep;
					echo $before . sprintf( $text['category'], single_cat_title( '', false ) ) . $after;
				} elseif ( $show_last_sep ) echo $sep;
			}
		} elseif ( is_search() ) {
			if ( get_query_var( 'paged' ) ) {
				$position += 1;
				if ( $show_home_link ) echo $sep;
				echo sprintf( $link, $home_url . '?s=' . get_search_query(), sprintf( $text['search'], get_search_query() ), $position );
				echo $sep . $before . sprintf( $text['page'], get_query_var( 'paged' ) ) . $after;
			} else {
				if ( $show_current ) {
					if ( $position >= 1 ) echo $sep;
					echo $before . sprintf( $text['search'], get_search_query() ) . $after;
				} elseif ( $show_last_sep ) echo $sep;
			}
		} elseif ( is_year() ) {
			if ( $show_home_link && $show_current ) echo $sep;
			if ( $show_current ) echo $before . get_the_time('Y') . $after;
			elseif ( $show_home_link && $show_last_sep ) echo $sep;
		} elseif ( is_month() ) {
			if ( $show_home_link ) echo $sep;
			$position += 1;
			echo sprintf( $link, get_year_link( get_the_time('Y') ), get_the_time('Y'), $position );
			if ( $show_current ) echo $sep . $before . get_the_time('F') . $after;
			elseif ( $show_last_sep ) echo $sep;
		} elseif ( is_day() ) {
			if ( $show_home_link ) echo $sep;
			$position += 1;
			echo sprintf( $link, get_year_link( get_the_time('Y') ), get_the_time('Y'), $position ) . $sep;
			$position += 1;
			echo sprintf( $link, get_month_link( get_the_time('Y'), get_the_time('m') ), get_the_time('F'), $position );
			if ( $show_current ) echo $sep . $before . get_the_time('d') . $after;
			elseif ( $show_last_sep ) echo $sep;
		} elseif ( is_single() && ! is_attachment() ) {
			if ( get_post_type() != 'post' ) {
				$position += 1;
				$post_type = get_post_type_object( get_post_type() );
				if ( $position > 1 ) echo $sep;
				echo sprintf( $link, get_post_type_archive_link( $post_type->name ), $post_type->labels->name, $position );
				if ( $show_current ) echo $sep . $before . get_the_title() . $after;
				elseif ( $show_last_sep ) echo $sep;
			} else {
				$cat = get_the_category(); $catID = $cat[0]->cat_ID;
				$parents = get_ancestors( $catID, 'category' );
				$parents = array_reverse( $parents );
				$parents[] = $catID;
				foreach ( $parents as $cat ) {
					$position += 1;
					if ( $position > 1 ) echo $sep;
					echo sprintf( $link, get_category_link( $cat ), get_cat_name( $cat ), $position );
				}
				if ( get_query_var( 'cpage' ) ) {
					$position += 1;
					echo $sep . sprintf( $link, get_permalink(), get_the_title(), $position );
					echo $sep . $before . sprintf( $text['cpage'], get_query_var( 'cpage' ) ) . $after;
				} else {
					if ( $show_current ) echo $sep . $before . get_the_title() . $after;
					elseif ( $show_last_sep ) echo $sep;
				}
			}
		} elseif ( is_post_type_archive() ) {
			$post_type = get_post_type_object( get_post_type() );
			if ( get_query_var( 'paged' ) ) {
				$position += 1;
				if ( $position > 1 ) echo $sep;
				echo sprintf( $link, get_post_type_archive_link( $post_type->name ), $post_type->label, $position );
				echo $sep . $before . sprintf( $text['page'], get_query_var( 'paged' ) ) . $after;
			} else {
				if ( $show_home_link && $show_current ) echo $sep;
				if ( $show_current ) echo $before . $post_type->label . $after;
				elseif ( $show_home_link && $show_last_sep ) echo $sep;
			}
		} elseif ( is_attachment() ) {
			$parent = get_post( $parent_id );
			$cat = get_the_category( $parent->ID ); $catID = $cat[0]->cat_ID;
			$parents = get_ancestors( $catID, 'category' );
			$parents = array_reverse( $parents );
			$parents[] = $catID;
			foreach ( $parents as $cat ) {
				$position += 1;
				if ( $position > 1 ) echo $sep;
				echo sprintf( $link, get_category_link( $cat ), get_cat_name( $cat ), $position );
			}
			$position += 1;
			echo $sep . sprintf( $link, get_permalink( $parent ), $parent->post_title, $position );
			if ( $show_current ) echo $sep . $before . get_the_title() . $after;
			elseif ( $show_last_sep ) echo $sep;
		} elseif ( is_page() && ! $parent_id ) {
			if ( $show_home_link && $show_current ) echo $sep;
			if ( $show_current ) echo $before . get_the_title() . $after;
			elseif ( $show_home_link && $show_last_sep ) echo $sep;
		} elseif ( is_page() && $parent_id ) {
			$parents = get_post_ancestors( get_the_ID() );
			foreach ( array_reverse( $parents ) as $pageID ) {
				$position += 1;
				if ( $position > 1 ) echo $sep;
				echo sprintf( $link, get_page_link( $pageID ), get_the_title( $pageID ), $position );
			}
			if ( $show_current ) echo $sep . $before . get_the_title() . $after;
			elseif ( $show_last_sep ) echo $sep;
		} elseif ( is_tag() ) {
			if ( get_query_var( 'paged' ) ) {
				$position += 1;
				$tagID = get_query_var( 'tag_id' );
				echo $sep . sprintf( $link, get_tag_link( $tagID ), single_tag_title( '', false ), $position );
				echo $sep . $before . sprintf( $text['page'], get_query_var( 'paged' ) ) . $after;
			} else {
				if ( $show_home_link && $show_current ) echo $sep;
				if ( $show_current ) echo $before . sprintf( $text['tag'], single_tag_title( '', false ) ) . $after;
				elseif ( $show_home_link && $show_last_sep ) echo $sep;
			}
		} elseif ( is_author() ) {
			$author = get_userdata( get_query_var( 'author' ) );
			if ( get_query_var( 'paged' ) ) {
				$position += 1;
				echo $sep . sprintf( $link, get_author_posts_url( $author->ID ), sprintf( $text['author'], $author->display_name ), $position );
				echo $sep . $before . sprintf( $text['page'], get_query_var( 'paged' ) ) . $after;
			} else {
				if ( $show_home_link && $show_current ) echo $sep;
				if ( $show_current ) echo $before . sprintf( $text['author'], $author->display_name ) . $after;
				elseif ( $show_home_link && $show_last_sep ) echo $sep;
			}
		} elseif ( is_404() ) {
			if ( $show_home_link && $show_current ) echo $sep;
			if ( $show_current ) echo $before . $text['404'] . $after;
			elseif ( $show_last_sep ) echo $sep;
		} elseif ( has_post_format() && ! is_singular() ) {
			if ( $show_home_link && $show_current ) echo $sep;
			echo get_post_format_string( get_post_format() );
		}
		echo $wrap_after;
	}
}

خوب حالا باید ببینیم که این کد داخل چه صفحاتی می خواهید نمایش بداده بشود . معمولا در فایل های page.php یا single.php یا archive.php می توانید قطعه کد کوچک زیر را برای نمایش موقعیت کنونی در وردپرس قرار داد :

<?php if (function_exists('dimox_breadcrumbs')) dimox_breadcrumbs(); ?>

حالا تنها کاری که باید انجام بدهیم ، طراحی breadcrumbs با CSS است.  شما می‌توانید از کلاس .breadcrumbs برای استایل دهی بلوک breadcrumbs استفاده کنید . از کلاس . breadcrumbs__current برای استایل دهی متن صفخه جاری استفاده کنید .

اگر تمایلی به استفاده از قطعه کد ندارند میتوانید با نصب یک افزونه این کار را به راحتی انجام دهید از طریق آموزش نمایش موقعیت کاربران در صفحات وبسایت وردپرس با استفاده از افزونه .

 

 

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

question